MANIFESTU

Home / MANIFESTU

Su sardu s’agatat a die de oe in una cunditzione dìliga e de importu. De dialetu chi fiat isperdende·si·nche s’est furriende a una limba reconnota, imparada, faeddada torra in ambientes in ue si fiat istudada. Epuru, sa trasmissione intergeneratzionale si nch'est reduende semper de prus e est tenta a foras dae s’ispàtziu pùblicu e dae is logos de prestìgiu e de poderiu.In su mundu, est semper prus acraradu chi sa diversidade linguìstica in logos che a sa Sardigna cuntenet deretos e chi custos sunt deretos de paridade e de agualidade. Custu est su sentidu fungudu de sa Carta europea de sas limbas, chi petzi s’Itàlia, in Europa, no at ratificadu, preferende s’idea antiga e disuguale de sa tutela.

Noisàteros Sardos gherramus pro sa paridade de sa limba sarda cun sa limba de s’Istadu italianu, e custu nos depet aunire, mancari podimus tènnere ideas diferentes rispetu a aspetos medas de custa cumbata de importu pro sa dinnidade e sa libertade de Sardigna. Cun custa mira ùnica de aunire e de promòvere su reconnoschimentu de totus, nois si semus mòvidos pro aparitzare un’agorà che logu seguru de cunfrontu e de dibata, chi siat unu logu neutrale e ospitale. Custu logu si narat Cunferèntzia aberta de su sardu, ispirende·sì a una traditzione de dibata organizada chi oramai est longa e rica de esempros. 

Sàbadu 14 de Ghennàrgiu
Exme, Pratza Mameli - Nugoro