ISCRITZIONE A IS PANELS

Home / BANDU & ISCRITZIONE ONLINE / ISCRITZIONE A IS PANELS

Pro s’iscrìere a is traballos de sa Cunferèntzia Aberta tocat a prenare su formulàriu de iscritzione e seberare su panel de traballu agradèssidu.

Is iscritziones ant a abarrare abertas fintzas a su domìnigu 8 de ghennàrgiu 2017.

Pro partetzipare a sa Cunferèntzia pedimus una cuota de partitzipatzione de 12 € a su sòtziu ordingiadore “Acordu-Sòtziu pro sas Cunferèntzias Abertas”.

Pustis de s’iscritzione amus a bos mandare unu mail personale cun is datos bostros, s’importu de pagare, e unu ligàmene PayPal pro nche pòdere pagare sa cuota in lìnia.
Si calincunu non podet/non chèret pagare in lìnia pro more de PayPal, at a pòdere pagare sa die de sa Cunferèntzia in dinari.

Nois tenimus fide in sa rapresentatzione “dae bàsciu”, in sa sotziedade tzivile, in sa collaboratzione, in sa democratzia partetzipativa, in su diàlogu. Tenimus bisòngiu de calesisiat persone chi bi chèrgiat partetzipare.
In is panels, ma puru in sa gestione de s’eventu etotu, fainas chi non sunt de pagu contu de seguru.

ASSISTÈNTZIA: Si non nche dda faghides a bos iscrìere in lìnia nos podides cuntatare a s’email cunferentzia.aberta@gmail.com