ITE EST?

In su mese de austu coladu amus pensadu de ordingiare una cunferèntzia aberta de su sardu chi potzat èssere unu atòbiu pro totus is operadores, amantiosos, istudiosos, iscritores, giornalistas chi traballant e istimant sa limba sarda.
Nois etotu pensamus chi creare retza, a nos atobiare, a nos acarare totus in pare in unu logu a manera orizontale e partetzipativa siat una prioridade a tales chi dae custu cunfrontu nche potzant essire solutziones e acòrdios, progetos cuncretos pro sa limba sarda, ideas noas e ligàmenes noos.
Pro custu amus costituidu unu assòtziu “Acordu-Assòtziu pro sas Cunferèntzias Abertas” e pro more de issu semus aparitzende custu eventu.

Acordu, in medas partes de Sardigna, cheret nàrrere s’agatare in unu logu pro resonare o chistionare in pare, su chi in àteras limbas si narat meeting, réunion, etc. In àteras partes, cheret nàrrere agatare unu puntu comunu intre positziones diversas (mutidu “acòrdiu” a Cabu de Giosso e in àteras limbas agreement, accord).

Is chi ant formadu s’assòtziu Acordu cherent petzi agiudare sa gente chi si òcupat de sardu e de Sardigna a allegare e a si reconnòschere a pare. No tenimus peruna positzione personale nen cherimus pigare vantàgiu de custu protzessu. Cherimus abarrare neutrales ma agiudare is chi si òcupant de sardu a agatare una agorà, unu logu de democratzia e de diàlogu, de dibata ma puru de traballu comunu.

No amus retzidu perunu agiudu finantziàriu de cale si siat organismu privadu o pùblicu: custu est istadu unu sèberu nostru pretzisu pro podere garantire sa neutralidade de s’atòbiu. Nos ponimus che “òmines e fèminas de mesu” – chircamus pro prima cosa su cunsensu, sa mediatzione, su diàlogu e sa sinergia.
Pro custu, però, tocat a is partetzipantes puru de s’impinnare formalmente, intrende in custa agorà chi est sa Cunferèntzia Aberta, a su respetu de is àteros partetzipantes, a mantènnere unu cumportamentu garbosu e educadu in sa dibata e a sighire is inditos de is mediadores de is panels e de is ordingiadores de s’eventu.