VOLUNTÀRIOS/AS

Home / VOLUNTÀRIOS/AS

VOLUNTÀRIOS/AS

Chircamus puru gente chi agiudet in sa promotzione (cuntatos, tzerriadas, ispeditziones, acumpangiamentos, trasportos e ospitalidade in domo) e in s’acumprimentu de sa cunferèntzia etotu (hostess & steward, disponibilidade a distribuire materiale de paperi o àteru… )
Puru pro is voluntàrios diat a èssere agradèssidu s’impreu de sa limba sarda.

Bos podides apuntare comente voluntàrios prenende su formulàriu de iscritzione voluntàriu/a. ASSISTÈNTZIA: Si non nche dda faghides a bos iscrìere in lìnia nos podides cuntatare a s’email cunferentzia.aberta@gmail.com